Kategorie

Nasze sklepy

Nasze sklepy

Punkty sprzedaży PACO ATHLETIC SHOP

Producenci


» czytaj wszystkie opinie

Regulamin obowiązuje od dnia: 2014-12-25

 1. Sklep www.sklep.paco.pl to sklep internetowy, do stępny w domenie www.sklep.paco.pl prowadzony PACO ATHLETIC SHOP Andrzej Stachura, posiadający wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr: 15148, nr NIP 712-025-32-04, nr Regon: 430116811, z siedzibą w Lublinie przy ul. 1-go Maja 12 20-410 Lublin

  1. PACO ATHLETIC SHOP prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczn ą za porednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie sklep.paco.pl

  2. Klienci mają możliwość korzystania z sklep.paco.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklep.paco.pl (dalej: Konto). Świadczenie usług w ramach Konta na sklep.paco.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Paco Athletic Shop dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@paco.pl z prośbą o rozwiązanie umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Paco Athletic Shop. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

  3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w sklep.paco.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie danych. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z hasłem dostępu do Konta. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Paco Athletic Shop., której przedmiotem są usługi świadczone przez Paco Athletic Shop, na warunkach określonych w Regulaminie.

  4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w sklep.paco.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z sklep.paco.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

  5. Wszystkie produkty dostępne w sklep.paco.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklep.paco.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT.

  7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w sklepach stacjonarnych Paco Athletic Shop. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku wskazanym w sklep.paco.pl w zakładce "dostawa".

  8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Paco Athletic Shop dotycząca zakupu danego produktu w sklep.paco.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklep.paco.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta sklep stacjonarny Paco Athletic Shop

  9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach sklep.paco.pl, Paco Athletic Shop może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

  10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklep.paco.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

   • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),

   • za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,

   • gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu.

  11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w sklep.paco.pl, Paco Athletic Shop zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

  12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego sklepu Paco Athletic Shop. O możliwości odebrania zamówionego produktu Paco Athletic Shop informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

  13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku gdy do produktu nie jest dostarczona gwarancja producenta/importera, produkt należy odesłać na adres, bądź dostarczyć osobiście do Paco Athletic Shop, Adres sklepu: Paco Athletic Shop: Lublin, ul. 1-go Maja 12. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Paco Athletic Shop lub odbierany osobiście w siedzibie sklepu. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

  14. Paco Athletic Shop odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

  15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, lub w formie pisemnej na adres Paco Athletic Shop podany w górnej części Regulaminu, na koszt Paco Athletic Shop. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane po przyjęciu reklamacji drogą elektroniczną.

  16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Paco Athletic Shop. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Paco Athletic Shop albo Paco Athletic Shop nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

  17. Paco Athletic Shop rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Paco Athletic Shop nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Paco Athletic Shop. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

  18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

  19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Paco Athletic Shop i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres biuro@paco.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Paco Athletic Shop dokonanych przez Klienta zakupów. Zwrot nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu Paco Athletic Shop wskazanego w art. 13, na swój koszt.

  20. Zawartość serwisu internetowego oraz sklepu internetowego sklep.paco.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania zamówień elektronicznych. Kupujący, składający zamówienie za pośrednictwem któregokolwiek kanału internetowego, dostępnego poprzez sieć Internet, składa ofertę kupna lub zapytanie o dostępność określonego towaru. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

  21. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się od telefonicznego lub mailowego potwierdzenia przez Sprzedawcę. Do tego momentu zamówienie ma status "oczekujące na akceptację" i nie jest realizowane.

  22. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku towaru w kanale dystrybucyjnym Sprzedawcy. Kupujący będzie poinformowany o tym fakcie drogą e-mailową lub telefoniczną.

  23. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Kupującym w ciągu 72 godzin, zamówienie nie będzie realizowane i zostanie automatycznie anulowane.

  24. Podane przez Klientów dane osobowe Paco Athletic Shop zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w sklep.paco.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w sklep.paco.pl Adres e-mail będzie przetwarzany przez Paco Athletic Shop oraz Grupę Allegro Sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o sklep.paco.pl

  25. Paco Athletic Shop może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach sklep.paco.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Paco Athletic Shop, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

  26. Klient przy pierwszym logowaniu w sklep.paco.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Paco Athletic Shop.

  27. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

  28. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Paco Athletic Shop w ramach sklep.paco.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

 2. ZAŁĄCZNIK nr 1
  Polityka Ochrony Prywatności

  1. Paco Athletic Shop oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Paco Athletic Shop oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Paco Athletic Shop oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Paco Athletic Shop oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem sklep.paco.pl.

  2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w sklep.paco.pl jest: Paco Athletic Shop

  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Paco Athletic Shop oraz Sklepu w zakresie sklep.paco.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach sklep.paco.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

  4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych jest konieczne w celu zawarcia umowy.

  5. Klienci mogą przeglądać sklep.vico.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

  6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta sklep.paco.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Paco Athletic Shop informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

  7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Paco Athletic Shop i za zgodą Klientów.

  8. W przypadku uzyskania przez Paco Athletic Shop wiadomości o korzystaniu przez Klienta z sklep.vico.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Paco Athletic Shop może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

  9. Paco Athletic Shop zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Paco Athletic Shop zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Paco Athletic Shop danych osobowych innemu niż Paco Athletic Shop administratorowi danych.

  10. Paco Athletic Shop zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Paco Athletic Shop zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Paco Athletic Shop może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Paco Athletic Shop lub też gdy Paco Athletic Shop uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w sklep.paco.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

  11. Paco Athletic Shop wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

  12. Paco Athletic Shop stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z sklep.vico.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z sklep.vico.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 3. ZAŁĄCZNIK nr 2
  Odstąpienie od umowy.

  W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wysyłając na adres biuro@paco.pl wypełniony formularz odstąpienia od umowy. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

  Przesyłkę nadaj na adres:
  PACO ATHLETIC SHOP

  ul. 1-go Maja 12

  20-410 Lublin

  UWAGA!
  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

  2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  PACO ATHLETIC SHOP

  ul. 1-go Maja 12

  20-410 Lublin
  biuro@paco.pl

  Ja ....................................................................................
  niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
  .......................................................................................,
  numer zamówienia.................................................................
  Data zawarcia umowy to.........................................................,
  data odbioru .......................................................................

  Imię i nazwisko.....................................................................
  Adres................................................................................
  Data.................................................................................