Kategorie

Nasze sklepy

Nasze sklepy

Punkty sprzedaży PACO ATHLETIC SHOP

Producenci


» czytaj wszystkie opinie

Obowiązuje od dnia: 2014-12-25

ZOBACZ TAKŻE REGULAMIN SKLEPU

 1. Polityka Ochrony Prywatności

  1. Paco Athletic Shop oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Paco Athletic Shop oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Paco Athletic Shop oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Paco Athletic Shop oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem sklep.paco.pl.

  2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w sklep.paco.pl jest: Paco Athletic Shop

  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Paco Athletic Shop oraz Sklepu w zakresie sklep.paco.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach sklep.paco.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

  4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych jest konieczne w celu zawarcia umowy.

  5. Klienci mogą przeglądać sklep.vico.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

  6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta sklep.paco.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Paco Athletic Shop informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

  7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Paco Athletic Shop i za zgodą Klientów.

  8. W przypadku uzyskania przez Paco Athletic Shop wiadomości o korzystaniu przez Klienta z sklep.vico.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Paco Athletic Shop może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

  9. Paco Athletic Shop zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Paco Athletic Shop zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Paco Athletic Shop danych osobowych innemu niż Paco Athletic Shop administratorowi danych.

  10. Paco Athletic Shop zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Paco Athletic Shop zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Paco Athletic Shop może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Paco Athletic Shop lub też gdy Paco Athletic Shop uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w sklep.paco.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

  11. Paco Athletic Shop wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

  12. Paco Athletic Shop stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z sklep.vico.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z sklep.vico.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.